Shit Happens

Zeynep/Mustafa Kemal Atatürk

Tanrı bile herkes tarafından sevilmezken benim şansım ne ki ?

(via siirologbirblog)

Beni anlatmis

(via delininelemi)

(yagmursessizligi gönderdi)

Fakat insan korkuyor efendim .. sevmek, bağlanmak, biri için birşeyler feda etmek, gönlün baş köşesine birini oturtmak güzel, çok güzel şeyler; ama insan başa dönmekten korkuyor, hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor, çaresiz bırakılmaktan ..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter